கல்வி ஊக்குவிப்பு ஒன்றியத்தினால் பௌதீகவியல் அடைவுமட்டத்தை அதிகரிக்கவும் மாணவர்களின் சுயக்கற்றல் திறன்களை அதிகரிக்கும் நோக்கோடு பல்வேறு பௌதீகவியல் சார் கற்றல் குறிப்புக்கள் , புத்தகங்கள் , மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் கடந்தகால வினாத்தாள்கள் பதிவிடப்பட்டுள்ளன.

பௌதீகவியல் கடந்த கால வினாப்பத்திரங்கள் ஆண்டு வரிசையில் பதிவிடப்பட்டுள்ளன. பதிவிறக்குவதற்கு பின்வரும் இணைப்பை சொடுக்கவும் .

Click Here :- பௌதீகவியல் கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

பௌதீகவியல் புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்புக்கள் ஆகியவற்றை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு பின்வரும் இணைப்பை சொடுக்குக

Click Here :- பௌதீகவியல் புத்தகங்கள் மற்றும் குறிப்புக்கள்

காணொளி மூலமான பௌதீகவியல் பாடத்திற்கான கடந்தகால வினாத்தாள்களின் விளக்கவுரைகளை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்பை சொடுக்கவும்

Click Here :- பௌதீகவியல் காணொளி மூலமான விளக்கவுரை


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *