PRESENT MEMBERS

SENIOR COMMITTEE

Senior President:- Pabitha Thadshanamoorthy
Senior Vice President :-Raakulan Kulanthavel 
Senior Secretary:- Havipriya Kamalanathan
Senior Vice Secretary :- Dalshika Jeevathas 
Senior Treasurer:- Saravanabavan Sanjith
Overall Project Coordinator:-Srimohan Sivalingam
Teaching Coordinator:- Nithakanan Thevarajah
YouTube Coordinator:-Lingajanan Thavarasa
Webpage Coordinator:-Pirunthan Keerthinathan
Science Society Coordinator:- Virupakshini Mohanamurthy

Senior Committee Members

Sheba Sutharshana Jeyachandran 
Shalomy Dharmica Sivarajah 
Vipushan Sivapatham
Thevanihedan Pushparajah
Rajeevan Nagalingam 

JUNIOR COMMITTEE

President:- Merujan Sivanathan
Vice-President:- Vishagarabavan Tharmaeelan
Secretary:- Kophiny Soundararajah
Vice Secretary:- Pravarsine Sayalolibavan
Treasurer:- Whyshnavi Pathmanathan
Editor :-Rathees Koneswaran
Webpage Maintenance :- Thushanth Sivashanthan
Teaching Coordinator:- Prabhashinie Baskaran 
Telegram Coordinator :- Gunarthika Amirthalingam
YouTube Coordinator :- Sajeev Kuharajah
Science Society Coordinator :- Thinojan Thambipillai
Combined Maths Coordinator :- Venujan Jackshan
Biology Coordinator :- Kathusan 
Physics Coordinator :- Lujithan Kankesan
Chemistry Coordinator :- Kajiparan Miththireswaran